Προστασία προσωπικών δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
(αρ. 11 και 1 Ν. 2472/97, όπως ισχύει και Κανονιστική Πράξη 1/1999 Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νέος Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων [GDPR])

Η ανώνυμη μελετητική, τεχνική εμπορική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΗΣ ΠΛΟΥΜΠΗΣ Α.ΜΕ.Τ.Ε.Ε.», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Πολυτεχνείου 17, Τ.Κ. 54626 (εφεξής: Υπεύθυνος Επεξεργασίας) και με την ιδιότητα του «Υπευθύνου Επεξεργασίας» αρχείων που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων, υφισταμένων και πρώην πελατών της καθώς και των εν γένει συναλλασσομένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με αυτήν («Υποκειμένων»), προβαίνει στην ακόλουθη ενημέρωση προς τους πελάτες της και τους συναλλασσόμενους με αυτήν γενικά, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 11 και 24 παρ. 3 του Ν. 2472/97 και των υπ’ αριθμ. 408/1998 και 1/1999 Κανονιστικών Πράξεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Η Εταιρεία (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) τηρεί αρχείο με προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων που δίνουν τα ίδια στην εταιρεία ή η εταιρεία συλλέγει με τη συνδρομή τους, συμπεριλαμβανομένων και προσωπικών δεδομένων που προκύπτουν μετά την κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης με την εταιρεία και κατά την εκτέλεσή της, όπως π.χ. αντίγραφα δελτίων ταυτότητας, δεδομένα περιουσιακής κατάστασης απαιτούμενα από το σύστημα διαχείρισης του Ν. 4495/2017, αντιγραφα συμβολαίων ιδιοκτησιών κ.α. Ανακοίνωση προσωπικών δεδομένων πελατών προς τρίτους ή δημόσιες αρχές μπορεί να γίνεται εφόσον αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή δικαστική απόφαση.

Σκοποί επεξεργασίας:
Οι σκοποί της επεξεργασίας αυτής είναι:

1. Η χορήγηση της εκάστοτε απαιτούμενης έγκρισης/άδειας από τις δημόσιες αρχές για την εκπόνηση των εργασιών που επιθυμεί ο πελάτης. (π.χ. Έγκριση & Άδεια Δόμησης απο τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης, περαίωση διαδικασιών τακτοποίησης – νομιμοποίησης αυθαιρέτων, έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, εγκρίσεις άλλων φορέων, κλπ)

2. Σύνταξη συμφωνητικών και συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των πελατών/συνεργατών/υπεργολάβων, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την εκπόνηση μελετών, κατασκευών ή άλλων συνδιαλλαγών που επιθυμούνται.

3. Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών σε φορείς για την ολοκλήρωση διαδικασιών όπως η τακτοποίηση αυθαιρέτων, η ηλεκτρονική απογραφή έργου στο ΙΚΑ, η ηλεκτρονική αναρτηση συμφωνητικών στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική διαδικασία απαιτείται από τους Νόμους για την ολοκλήρωση ενός έργου που έχει ανατεθεί στην εταιρεία.

Αποδέκτες των δεδομένων:

1. Η Διοίκηση, οι υπάλληλοι της Εταιρείας και οι συνεργάτες ή συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

2. Οι Δημόσιες υπηρεσίες και οι αρμόδιοι φορείς στους οποίους υποχρεούται, συμφωνα με τους Νόμους, η εταιρεία να απευθυνθεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της με σκοπό την διεκπεραίωση των επαγγελματικών υποθέσεών της.

Χρόνος Διατήρησης δεδομένων:

Τα έγγραφα τα οποία φέρουν υπογραφή (-ές) των συμβαλλόμενων στα οποία καταχωρούνται προσωπικά δεδομένα, θα τηρούνται σε έγχαρτη μορφή ή ηλεκτρονική μορφή για το χρονικό διάστημα το οποίο κρίνεται απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο είχαν συλλεγεί.

Υπεύθυνος επεξεργασίας:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η «ΑΡΗΣ ΠΛΟΥΜΠΗΣ Α.ΜΕ.Τ.Ε.Ε.», με έδρα στην Θεσσαλονίκη, Πολυτεχνείου 17, Τ.Κ. 54626.

Εκπρόσωπος της Εταιρείας για την επεξεργασία:

Πλουμπή Αθηνά, αρχιτέκτων μηχανικός, Πολυτεχνείου 17, Θεσσαλονίκη
(τηλ. 2310-540-119, fax. 2310-501-666, e-mail: athina@ploumpis.gr ).

Δικαιώματα Υποκειμένων:

Κάθε Υποκείμενο έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, να λαμβάνει γνώση του περιεχομένου του τηρούμενου φακέλου του με όλα τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τα στοιχεία που περιοδικά προστίθενται ή αφαιρούνται από το φάκελό του και τη λογική κάθε τυχόν αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, αν και όποτε υφίσταται τέτοια (δικαίωμα πρόσβασης του αρ. 12 Ν. 2472/97, όπως ισχύει).
Κάθε υποκείμενο έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε νόμιμες αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης σύμφωνα με το αρ. 13 Ν. 2472/97, όπως ισχύει), δικαίωμα δικαστικής προστασίας και αξίωση αστικής ευθύνης (σύμφωνα με το αρ. 14 και 23 Ν. 2472/97).
Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για διαγραφή των δεδομένων του Πελάτη εάν η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της.

Η Εταιρεία έχει, σύμφωνα με το εκάστοτε σε ισχύ θεσμικό πλαίσιο, υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης τα Υποκείμενα μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία και την Εκπρόσωπο του Υπεύθυνου Επεξεργασίας:

Τηλέφωνα: 2310 540 119
6942 553 700 (τηλεφωνικό κέντρο)
fax: 2310 501 666
e – mail : info@ploumpis.gr
athina@ploumpis.gr


Τροποποίηση των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων:

Επειδή η παρούσα ενημέρωση και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτή όροι προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιούνται, τα Υποκείμενα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές.

ΑΡΗΣ ΠΛΟΥΜΠΗΣ Α.ΜΕ.Τ.Ε.Ε.